انواع کاغذ دیواریکاغذ دیواری موجود در بازار به سه دسته کلی تقسیم می شود:1-ونیل:  انواع کاغذ های الیافی هستند که به کاغذ های امریکایی ایتالیایی معروف ه...