پروژه بزرگ هتل سپید سرعین

این پروژه بزرگ توسط گروه تجهیزات هتلی سحاب ۱۳۵ بازسازی و تجهیز شده است.