پروژه هتل بزرگ سپید سرعین

میز آرایش- پروژه هتل بزرگ سپید سرعین تجهیز شده توسط گروه تجهیزات هتلی سحاب۱۳۵

هتل مدینه الرضا - گروه تجهیزات هتلی سحاب 135

میز آرایش – هتل مدینه الرضا تجهیز شده توسط گروه تجهیزات هتلی سحاب ۱۳۵

هتل مدینه الرضا - گروه تجهیزات هتلی سحاب 135

میز آرایش – هتل مدینه الرضا مشهد تجهیز شده توسط گروه تجهیزات هتلی سحاب ۱۳۵

نمونه مدل میز آرایش - گروه تجهیزات هتلی سحاب 135

نمونه مدل میز آرایش – گروه تجهیزات هتلی سحاب ۱۳۵