یکی از عواملی که در جذب میهمان موثر می باشد، نظافت و کارهای خانه داری است، اگر به بخش خانه داری اهمیت لازم داده نشود و تجهیزات و وسایل مناسبی تهیه نگردد منجر به کاهش عملکرد بخش خانه داری می شود. کیفیت عملکرد خانه داری تاثیر مستقیم در میزان رضایتمندی مشتری هتل خواهد داشت.

تجهیزات خانه داری