موکت های باور نکردنی، ایرانی هفتاد درصد مشابه نمونه خارجی با قیمت های استثنایی. چاپ پربنت و بافت، کات، لوپ، تایل، رول، با قابلیت شخصی سازی، کند سوز، ضد کوبیدگی، با گیج های متفاوت با توجه به تراکم جمعیت کلاس